Truyện Lịch Sử

Thế Tử Ngận Hung

Gia Phụ Tùy Dạng Đế

Chuế Tế (Ở Rể) (Reconvert

Chuế Tế

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.