Truyện Lịch Sử

Quỷ Tam Quốc

Mãn Đường Hoa Thải

Chuế Tế (Ở Rể) (Reconvert

Chuế Tế

Thế Tử Ngận Hung

Gia Phụ Tùy Dạng Đế

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.